KellyChu - 22號最幸運 中環士丹利街投注站最旺 萬聖節金多寶10.29「萬勝」|Executive日記
馬會宣佈,今年萬聖節金多寶會喺十月二十九日攪珠,去年頭獎一注獨中派超過八千萬元,今年就暫未知頭獎金額,馬會就同Kelly講會稍後公佈,十分神秘!而為咗預留時間畀顧客買彩票,原定下月二十七日嘅前一期攪珠會暫停,萬聖節金多寶截止購票時間,就係十月二十九日當晚九點十五分。有意投注嘅市民唔好搞錯時間!

馬會早前透露,歷年七次萬聖節金多寶攪珠嘅「幸運號碼」分別為二十二、十七同二十九,其中二十二號最旺,共攪出四次,十七及二十九號則分別被攪出過三次。
  另外,馬會公佈咗歷年萬聖節金多寶攪珠嘅結果數據,其中二○二一年頭獎一注獨中派超過八千三百三十五萬元,二○二○年沒「萬聖節金多寶」攪珠;二○一九年無人中頭獎;二○一八年一注獨得;二○一七年兩注中;二○一六年二點五注中。

市民亦可以到「最幸運投注站」試下運氣。根據馬會資料,中環士丹利街投注站排行第一名,中六合彩頭獎次數高達四十七次。
Kelly Chu
更多文章