KellyChu - 鼓勵青年訂立人生規劃 多做運動 海關關長出席「她領航」畢業禮|Executive日記
恒隆「她領航」計劃首屆畢業禮昨日舉行,擔任主禮嘉賓嘅海關關長何珮珊,就同咁多位女大學生分享自己嘅工作生活點滴。佢話,好理解青年嘅迷茫,自己剛開始工作嗰陣,完全沒諗過會成為香港首個女關長,反而係先訂立人生規劃,之後穩步達成目標。佢仲分享咗一個小錦囊:原來有時做運動,都可以解決工作難題!

何珮珊話,面對百年未有嘅世界大變局,香港青年可能一時感到迷茫,佢作為過來人,完全理解。佢剛開始工作嗰陣,從未諗過做關長,反而先思考人生規劃,再訂立事業發展方向,鼓勵青年要喺興趣、國家需要同社會發展三者間取得平衡。佢又藉勵志名言「你無需在意別人走得多快,只要知道自己能夠走得多遠」,鼓勵後生仔要專注計劃,穩步達成目標。
大灣區有巨大發展機遇

何珮珊形容,作為香港首位女關長,工作會有一定壓力,但唔係來自「女性」身份,而係關長職責。佢透露,平時很注重健康,而有時透過做運動,其實可以解決工作難題,建議同學仔要平衡工作同生活。另外,何珮珊話,大灣區有巨大發展機遇,鼓勵大家多啲去國內行下,發掘事業先機。

恒隆地產同香港青年協會領袖學院合辦嘅「她領航」係全國性計劃,首階段喺香港上海兩地共同展開,旨在為女大學生提供師友指導、實習機會等,藉此提升個人潛能,成就女性多元發展。
Kelly Chu ■擔任主禮嘉賓嘅海關關長何珮珊,與學生交流。
■擔任主禮嘉賓嘅海關關長何珮珊,與學生交流。
更多文章