KellyChu - 幼雀落單未必遭遺棄 市民做好心前宜先觀察|Executive日記
香港人重視小動物,但切忌救雀變害鳥。嘉道理農場暨植物園嘅拯救中心,去年便接收2050隻野生雀鳥,當中近半係幼鳥,市區常見嘅「珠頸斑鳩」(圖)最多有701隻。其實市民唔好急於撿鳥,可先喺遠處觀察約10分鐘,看看其父母有否折返。

中心話,幼鳥喺學習飛行期間,鳥媽媽未必喺附近,市民可能誤以為幼鳥被拋棄;亦有啲係雀巢因風雨等原因從樹上掉落,被市民整窩送到拯救中心。其實鳥媽媽會辨認到幼雀嘅叫聲,若確認幼雀冇受傷,將幼雀安置到安全環境便可。
Kelly Chu
更多文章