Cally - 長者免費測試聽力 15分鐘知結果|商界講呢啲
好多老人家以為年紀大多數聽唔清楚,直至有一日影響到社交同心理健康至會正視。Heari聽力中心多年嚟關心長者健康,特別為70歲或以上人士提供免費聽力測試服務。中心利用八段分頻技術,用15分鐘就量度到雙耳嘅聽力程度,佢哋嘅工作人員會以圖像化去講解報告,為有需要嘅人進行助聽器試戴體驗,畀長者喺現場感受助聽器帶嚟嘅幫助。免費測試名額有限,先到先得,想知詳情可以打3678 2002或上heariaudio.com預約。
Cally
更多文章