KellyChu - 兒童也有「參與權」 研究指助增強自信心 | Executive日記

  「參與權」係兒童基本權利之一,喺任何影響自身嘅事項,兒童都有表達意見嘅權利,所以社會亦要協助小朋友參加多啲社區實踐。國際培幼會日前就委託臻善評估中心,進行全港首個「追蹤性兒童參與監察與評估研究」,提出設計兒童參與項目嗰陣,要具備系列元素,例如應以兒童為核心等;研究又顯示,兒童參與社區實踐,無論自信心、自我表達定自主能力,都有所增強。

更多文章